| Juridisch Advies Oost-Achterhoek © 2011 - 2017 | Winterswijk | Mr. Ingrid Vuijk-Guis | 0543 531545 | 06 213 718 99 | KvK 09139452 Contact.

Voorwaarden

1. In deze algemene voorwaarden wordt Juridisch Advies Oost-Achterhoek als ‘de opdrachtnemer’ aangeduid.


2. Alle opdrachten komen uitsluitend tot stand tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer die deze opdracht feitelijk uitvoert. De overeenkomst komt tot stand na bevestiging van deze overeenkomst door Juridisch Advies Oost-Achterhoek.


3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met inachtneming van deze algemene voorwaarden.


4. Alle diensten die door Juridisch Advies Oost-Achterhoek worden geleverd, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.


5. Juridisch Advies Oost-Achterhoek baseert zich bij de uitvoering van de werkzaamheden op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie. De juistheid van deze gegevens is dan ook de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De opdrachtgever is gehouden Juridisch Advies Oost-Achterhoek onverwijld te informeren omtrent de feiten en omstandigheden die gewijzigd zijn en die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.


6. Indien de opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie en gegevens aan Juridisch Advies Oost-Achterhoek verstrekt of verstrekt heeft, heeft Juridisch Advies Oost-Achterhoek het recht de overeenkomst te ontbinden en de opdrachtgever aansprakelijk te stellen voor eventuele hieruit voortvloeiende schade.


7. De opdrachtgever geeft toestemming om de berichtgeving in het kader van de opdracht (zoveel als mogelijk) via elektronisch verkeer te doen plaatsvinden en erkent de bewijskracht van elektronische berichten. Officiële documenten dienen altijd tevens per gewone post of per fax te worden verzonden.


8. Voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht worden afspraken over de honorering gemaakt. Tenzij anders is overeengekomen, is de opdrachtgever het (vooraf) afgesproken uurtarief vermenigvuldigd met het aantal gewerkte uren en vermeerderd met omzetbelasting, verschuldigd. Eventuele door de opdrachtnemer gemaakte onkosten worden separaat in rekening gebracht.


9. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.


10. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is per opdracht beperkt tot het bedrag gelijk aan het totaal door de opdrachtgever in verband met die opdracht verschuldigde honorarium. Bij langlopende opdrachten, d.w.z. opdrachten waarbij de werkzaamheden worden verricht in een periode langer dan zes maanden, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan drie maal het gemiddelde maandelijkse honorarium.


11. De opdrachtnemer zal geheimhouding betrachten ten aanzien van alle informatie die hem ter kennis wordt gebracht in het kader van een opdracht.

“Naast de tarieven zijn de voorwaarden een belangrijk onderdeel”